Genealogie Bouwes

Naamsvariaties

Van Bouwes naar Bouwes Bavinck


Bij verzoekschrift van 22 mei 1895 heeft Coenraad Bernardus Bavinck te Rotterdam Hare Majesteit de Koningin verzocht voor zijn minderjarige zoon Jan om bij zijn geslachtsnaam de naam van Bouwes te mogen voegen ten einde in het vervolg de naam te dragen van Bouwes Bavinck.

Op 11 juni 1895 wordt het inhoudelijke verzoekschrift behandeld. Reden voor de naamswijziging is gelegen in het feit dat de schoonvader van Coenraad, Jan Bouwes, drie dochters heeft, die allen gehuwd zijn met resp. requestrant, Dethmers en Bouman, zodat wanneer schoonvader komt te overlijden de naam Bouwes uit hunne familie zal zijn verdwenen, hetgeen zij evenwel gaarne zouden willen voorkomen.

Hiertoe wordt door de Burgemeester van Appingedam op 18 juni 1895 gehoord enkele familieleden, te weten; Jan Bouwes, schoonvader, Albertus Bouwes, aangehuwd oom, Andries Bouwes, aangehuwd oom, Berend Bouwes, aangehuwde oom en neef en Klaas Bouwes,aangehuwd neef. Zij verklaren allen geen bezwaar te hebben tegen de naamswijziging.

Bij brief van 27 juli 1896 wordt het verzoekschrift aangeboden aan de Koningin- Weduwe Regentes Emma. Gebleken is dat er geen bezwaren zijn tegen de naamswijziging.

Bij KB van 4 augustus 1896 wordt Jan Bavinck vergund de naam Bouwes Bavinck te dragen.

Van Bouwes naar Bouwesz


Bij KB van 8 juli 2000 wordt het Jouck Tyeth Bouwes vergund de geslachtsnaam te wijzigen in die van Bouwesz.

Deze procedure is niet openbaar geweest. Derhalve is niet bekend wat de beweegredenen zijn geweest een -z- achter de naam te plaatsen. Betrokkene zelf wenst daar vooralsnog geen uitsluitsel over te geven. Echter, uit betrouwbare bronnen blijkt dat een en ander op basis van een psychologisch rapport is geregeld. Het kan in elk geval niet liggen aan de hoeveelheid personen met de achternaam bouwes. Klik hier om uit te vogelen hoeveel mensen de naam Bouwes dragen.

Het wijzigen van de geslachtsnaam is geregeld in artikel 1:7 lid 5 BW Jo Besluit Geslachtsnaamwijziging. Klik hier om deze te lezen.


© 2009 - 2011 www.bouwes.nl